Oprichting

Op voorstel van een daartoe door een aantal broeders en zusters op 10 december 2020 aangewezen stuurgroep is in een op 9 juni 2021 gehouden bijeenkomst besloten tot het vormen van een zelfstandige gereformeerde kerk in de regio Zuidoost Groningen.  De initiatiefnemers weten zich daarbij gebonden aan de Heilige Schrift die zij onverkort willen handhaven als Gods Woord waarop gegrond zijn de Drie Formulieren van Eenheid ( de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels).

Kerkbestuur

Besloten is een tijdelijk ‘kerkbestuur’ in te stellen. Dit bestuur geeft leiding aan de gemeente en is gemachtigd alles te doen wat voor de vorming van de gemeente nodig is tot het moment dat een kerkenraad de taken over kan nemen.

Ook is besloten aan de Classis Noord van de Gereformeerde Kerken Nederland ondersteuning te vragen bij de invulling van de preekvoorziening, de pastorale zorg, de catechese, het starten van samenkomsten, het institueren van de gemeente, het komen tot de verkiezing van ambtsdragers en het instellen van een kerkenraad. Dit voor zover nodig en gewenst. Tot het moment dat het bestuur aantreedt, blijft de stuurgroep in functie om zaken af te handelen en in gang te zetten.

Over het definitief als zelfstandige gemeente aansluiten bij een kerkverband zal op een later moment door de deelnemers worden beslist.

Gemeente

Wij zijn een kleine gemeente, die zich iedere dag weer blij verwondert, dat ze is vrijgekocht door het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus. Dat mogen we zeker weten en er vast op vertrouwen. Hij heeft het ons zelf gezegd en laat het ons iedere week opnieuw verkondigen door zijn evangelie.
Dat evangelie, Gods onfeilbare Woord, is van het begin tot het eind onze grondslag. Daaraan willen we niet toe- of afdoen. Wij belijden dat dit evangelie door de Drie Formulieren van Eenheid wordt na gesproken. Met hulp van onze Heer en Heiland willen we er voor waken dat de gereformeerde belijdenis functioneert in prediking, in het leven van de gemeente en het omzien naar de mensen om ons heen.

Wij zijn een gemeente die veel maar niet alles zelf kan regelen. Voor de prediking, de pastorale bearbeiding, het catechetisch onderwijs, de Bijbelstudie, het verenigingswerk en de evangelisatie  werken we samen met andere gereformeerde kerken.

Kerkdiensten

De kerkdiensten hebben een geheel eigen, een sober en eerbiedig karakter. De Woordverkondiging staat centraal. Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De invulling van de kerkdiensten kan per dienst variëren. Regelmatig gaat er een predikant voor. Ook wordt gebruik gemaakt van beeld- en geluid opnames van kerkdiensten die elders zijn gehouden. Daarnaast zijn er kerkdiensten waarin een recente preek wordt gelezen . De gemeentezang wordt begeleid op het orgel of piano. Soms wordt er a capella gezongen.