Oprichting

Een aantal verontruste broeders en zusters van de GKv hebben op 10 december 2020 uit hun midden een stuurgroep aangewezen. Die kwam met het voorstel een zelfstandige gereformeerde kerk te vormen in de regio Zuidoost Groningen. Daartoe werd besloten in een bijeenkomst op 9 juni 2021.

De initiatiefnemers weten zich daarbij gebonden aan de Heilige Schrift die zij onverkort willen handhaven als Gods Woord waarop gegrond zijn de Drie Formulieren van Eenheid ( de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels).

Kerkbestuur

Besloten wordt een tijdelijk ‘kerkbestuur’ in te stellen. Dit bestuur geeft leiding aan de gemeente en is gemachtigd alles te doen wat voor de vorming van de gemeente nodig is tot het moment dat een kerkenraad de taken over kan nemen.

Tijdens de oprichtingsfase ontvangen wij steun van de Classis Noord van de Gereformeerde kerken Nederland. De pastorale bearbeiding wordt gedaan door ds. H. Drost te Grafhorst.

Tot het moment dat het bestuur aantreedt, blijft de stuurgroep in functie om zaken af te handelen en in gang te zetten.

Over het definitief als zelfstandige gemeente aansluiten bij een kerkverband zal op een later moment door de deelnemers worden beslist.

1e kerkdienst

Onze start was op 5 sept. 2021. Ds. Heres van de GK Assen-Kornhorn leidde op die feestelijke zondag de beide erediensten in het gebouw ‘De Semmelstee’, Semmelweisstraat 182 te Groningen.

Gemeente

Wij zijn een kleine gemeente, die zich iedere dag weer blij verwondert, dat ze is vrijgekocht door het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus. Dat mogen we zeker weten en er vast op vertrouwen. Hij heeft het ons zelf gezegd en laat het ons iedere week opnieuw horen door  de verkondiging van Zijn Woord..
Dat evangelie, Gods onfeilbare Woord, is van het begin tot het eind onze grondslag. Daaraan willen we niet toe- of afdoen. Wij belijden dat dit evangelie door de Drie Formulieren van Eenheid wordt na gesproken. Met hulp van onze Heer en Heiland willen we er voor waken dat de gereformeerde belijdenis functioneert in de preek, in het leven van de gemeente en het omzien naar de mensen om ons heen.

Voor de prediking, de pastorale bearbeiding, het catechetisch onderwijs, de Bijbelstudie, het verenigingswerk en de evangelisatie  werken we samen met andere gereformeerde kerken.

Kerkdiensten

Gods Woord staat centraal  in de kerkdiensten. Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
De invulling van de kerkdiensten kan per keer variëren. Regelmatig gaat er een predikant voor of er wordt een preek gelezen.

Instituering

De gemeente heeft  inmiddels een keuze gemaakt om zich aan te sluiten bij het kerkverband van de GKN. Een aanvraag tot toetreding is eind december 2021 verzonden. Op de classis vergadering van 17 februari 2022 is de aanvraag gehonoreerd. De kerk van Assen-Kornhorn  heeft het verzoek gekregen om de instituering te begeleiden. 

Op zondag 31 oktober 2021 mochten wij verkiezing hebben van ambtsdragers. Er zijn drie ouderlingen en 1 diaken verkozen.

Het tweede feestelijke hoogtepunt in ons korte bestaan was op zondagmorgen 20 maart 2022, toen ds. Heres ons opnieuw mocht voorgaan. In deze dienst werden 3 ouderlingen en 1 diaken bevestigd in hun ambt. Daarmee waren we geïnstitueerd als Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen en opgenomen in het kerkverband van de GKN, de Gereformeerde Kerken Nederland. De daarop volgende zondag hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. We zijn er opnieuw bij bepaald, wat een voorrecht dat is.

Dank aan God de Vader die ons rijk gezegend heeft.