ANBI informatie

Algemene gegevens:

Naam:                                            Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen

Postadres:                                      Zorgvrij 5, 9751 SM Haren

E-mail:                                            secretaris@gkzuidoostgroningen.nl

internet:                                         www.gkzuidoostgroningen.nl

K.v.K.:                                               83550879

RSIN/fiscaal nummer:                   862913901

Bankrekening                                  …………………………………….              

Doel

 • In overeenstemming met de gereformeerde belijdenis, de Drie Formulieren van Eenheid, uitdragen en bewaren van het Heilig Evangelie naar het Woord van God, de Bijbel.
 • In de regio Zuidoost Groningen (weer) instellen, instand houden en onderhouden van:
  • gereformeerde erediensten 
  • catechetisch onderwijs,
  • plaatselijke kerkelijke gemeente,

Activiteiten/ beleidsplan

 • Beleggen van openbare kerkdiensten op de zondagen en de christelijke feestdagen alsmede op bid- en dankdagen.
 • Doen prediken van het Heilig Evangelie gegrond op het onfeilbare Woord van God in de openbare kerkdiensten. De preekvoorziening is gedelegeerd aan de preekvoorziener.
 • Bedienen van de sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, in de openbare kerkdiensten.
 • Geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de kerk
 • Huisbezoek doen bij de leden van de gemeente
 • Bezoeken en bijstaan van zieke en oudere leden van de gemeente, leden met een fysieke en/of geestelijke beperking en andere leden in moeilijker omstandigheden.
 • Verschaffen van materiële hulp bij financiële problemen in het persoonlijke of gezinsleven van leden
 • Aansluiten bij en deelnemen aan een kerkverband van gereformeerde kerken die staan op het fundament van apostelen en profeten
 • Voor het kerkelijk samenleven  aanvaarden en naleven  van de Kerkorde  zoals deze door de Gereformeerde kerken in Nederland in 1978 is vastgesteld.

Bestuur

 • Tot het moment dat naar Kerkorde art. 38 de ambten worden ingesteld en een kerkenraad kan worden gevormd is het  bestuur van de Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuurstaken.
 • Voor het naar Kerkorde art. 51 in en buitenrechtelijk vertegenwoordigen van de kerk zijn de voorzitter en penningmeester van het bestuur van de GK Regio Zuidoost Groningen aangewezen
 • Tot zolang er nog geen kerkenraad is, in de lijn van kerkorde art. 39, is aan de Classis Noord van de GKN ondersteuning gevraagd bij de invulling van de preekvoorziening, de pastorale zorg, de catechese, het starten van samenkomsten, het institueren van de gemeente, het komen tot de verkiezing van ambtsdragers en het instellen van een kerkenraad. Dit voor zover nodig en gewenst.

Financiën

 • De financiële inkomsten bestaan geheel uit vaste vrijwillige bijdragen, collecten, giften e.d.
 • De verantwoordelijkheid voor het beheer van financiële middelen en eventuele goederen is gedelegeerd aan een commissie
 • Voor het beheer van de financiële middelen wordt gebruik gemaakt van een bankbetaal- en spaarrekening.

Beloningsbeleid

 • Alle werkzaamheden van bestuurders, commissies en gemeenteleden worden pro deo verricht. Alleen gemaakte onkosten komen in aanmerking voor vergoeding.
 • Predikanten en consulenten  ontvangen naast het vergoeden van gemaakte kosten ook een vergoeding per preekbeurt/ catechisatieles, afspraak/bezoek 

Baten en lasten

 • De baten en lasten worden elk jaar in de maand november in een begroting vastgelegd.
 • De jaarrekeningen worden in de maand maart gecontroleerd en goedgekeurd en gepubliceerd op de website