ANBI informatie

Algemene gegevens:

Naam:                                    Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen

Postadres:                              Fazantenlaan 36 9751EV Haren

E-mail:                                   secretaris@gkzuidoostgroningen.nl

internet:                                 www.gkzuidoostgroningen.nl

K.v.K.:                                    83550879

RSIN/fiscaal nummer: 862913901

Bankrekening kerk:               NL84RABO 0371974046 t.n.v. Gereformeerde Kerk Zuidoost Groningen

Bankrekening diaconie:         NL50RABO 0371974755 t.n.v. Gereformeerde Kerk Zuidoost Groningen

Doel

 • In overeenstemming met de gereformeerde belijdenis, de Drie Formulieren van Eenheid, uitdragen en bewaren van het Heilig Evangelie naar het Woord van God, de Bijbel.
 • In de regio Zuidoost Groningen (weer) instellen, in stand houden en onderhouden van:
  • gereformeerde erediensten 
  • catechetisch onderwijs,
  • plaatselijke kerkelijke gemeente,

Activiteiten/ beleidsplan

 • Beleggen van openbare kerkdiensten op de zondagen en de christelijke feestdagen alsmede op bid- en dankdagen.
 • Doen prediken van het Heilig Evangelie gegrond op het onfeilbare Woord van God in de openbare kerkdiensten. De preekvoorziening is gedelegeerd aan de preekvoorziener.
 • Bedienen van de sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, in de openbare kerkdiensten.
 • Geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de kerk.
 • Huisbezoek doen bij de leden van de gemeente.
 • Bezoeken en bijstaan van zieke en oudere leden van de gemeente, leden met een fysieke en/of geestelijke beperking en andere leden in moeilijker omstandigheden.
 • Verschaffen van materiële hulp en immateriële steun bij (financiële ) problemen in het persoonlijke of gezinsleven van leden .
 • Aansluiten bij en deelnemen aan een kerkverband van gereformeerde kerken die staan op het fundament van apostelen en profeten
 • Voor het kerkelijk samenleven  aanvaarden en naleven  van de Kerkorde  zoals deze door de Gereformeerde kerken in Nederland in 1978 is vastgesteld.

Bestuur

 • Tot het moment dat naar Kerkorde art. 38 de ambten worden ingesteld en een kerkenraad kan worden gevormd is het  bestuur van de Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuurstaken.
 • Het bestuur, dan wel de kerkenraad bestaat minimaal uit 3 leden. De bestuursleden, dan wel kerkenraadsleden hebben een gelijk stemrecht. En worden door de gemeentevergadering gekozen voor een zittingsduur van maximaal 3 jaren;
 • Voor het naar de Kerkorde art 51 in en buitenrechtelijk vertegenwoordigen van de kerk zijn de voorzitter en penningmeester van het bestuur van de GK Regio Zuidoost Groningen aangewezen;
 • Tot zolang er nog geen kerkenraad is, in de lijn van kerkorde art 39, is aan de Classis Noord van de GKN ondersteuning gevraagd bij de invulling van de preekvoorziening, de pastorale zorg, de catechese, het starten van samenkomsten, het institueren van de gemeente, het komen tot de verkiezing van ambtsdragers en het instellen van een kerkenraad. Dit voor zover nodig en gewenst;
 • Bestuur of Kerkenraad vergadert conform de artt. 33 tot en met 37 van de Kerkorde.

Financiën

 • De financiële inkomsten bestaan geheel uit vaste vrijwillige bijdragen, collecten, giften e.d. ;
 • De verantwoordelijkheid voor het beheer van financiële middelen en eventuele goederen is gedelegeerd aan een commissie, waarbij de relevante controle-technische functiescheidingen in acht worden genomen;
 • Voor het beheer van de financiële middelen wordt gebruik gemaakt van een betaal- en spaarrekening bij een bank;
 • Bij een eventuele opheffing van het kerkgenootschap zal een batig liquidatiesaldo besteed worden aan een verwant kerkgenootschap met een ANBI status dan wel een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt ;
 • Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur of de vigerende Kerkenraad een jaarrekening op en legt die ter goedkeuring voor aan de gemeentevergadering.  Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook voorzien van de relevante toelichting en overige informatie.
 • Na goedkeuring door de gemeentevergadering wordt de jaarrekening ,dan wel de samenvatting daarvan gepubliceerd, bij voorkeur op de website van de kerk.
 • Beloningsbeleid
 • Alle werkzaamheden van bestuurders, commissies en gemeenteleden worden pro deo verricht. Alleen gemaakte onkosten komen in aanmerking voor vergoeding.
 • Predikanten en consulenten  ontvangen naast het vergoeden van gemaakte kosten ook een vergoeding per preekbeurt/ catechisatie les, afspraak/bezoek.
 • De gemeente beschikt niet over een eigen predikant, voor de hoogte van de vergoedingen worden de afspraken gehanteerd zoals die in het referentiekader van de Gereformeerde Kerken Nederland zijn vastgelegd

ANBI  2022

Jaarrekening en verantwoording:

Het financiële jaar is gestart op 1 januari 2022. Hiervoor is een voorlopige begroting voor gemaakt. De resultaten per 31 december 2022 zijn t.o.v. de gestelde begroting ruimschoots positief overschreden. Er was op 31 december 2022 na aftrek van alle kosten een positief saldo groot: € 40.400.

De financiële verslaglegging is gecontroleerd en binnen de gestelde termijn in een vergadering met de gemeente besproken, en van relevante informatie voorzien.

Aansluitend zijn deze door de gemeentevergadering goedgekeurd.

Alle ontvangsten bestaan uit kerkelijke bijdragen, giften en collecten. Daarbij is aan de geldende wettelijke verplichtingen voldaan.

De vaste vrijwillige bijdragen bedroegen 67 %, collecten en overige giften waren 33 % van de inkomsten.

De kosten van de voorgangers waren 30 %, en de overige kosten waren 70 % van de totale kosten. Er is een voorziening getroffen van € 10.000 t.b.v. van het pastoraat en de preekvoorziening. Dit i.v.m aangegane verplichtingen in 2022.

Het z.g.n. weerstandsvermogen is € 50.000

We mogen terugzien op een zeer bevredigend resultaat over dit boekjaar 2022, waarvoor de gemeente erg dankbaar is.

Haren, 30 mei 2023

De penningmeester van de Gereformeerde kerk regio zuidoost Groningen.